Skip to content Skip to footer

ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Zobrazit / skrýt filtry
Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 3/2020, o místním poplatku ze psů Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 01.07.2020 30.09.2020 1
Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel v CHKO Beskydy Informace Informace z jiných úřadů Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 24.06.2020 30.09.2020 1
Obecně závazná vyhláška Obce Vidče č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 23.06.2020 30.07.2020 1
Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vidče Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 23.06.2020 30.07.2020 1
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné 2019 Porovnání pro stočné Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 27.05.2020 31.05.2021 1
Rozpočtové opatření č.4/2020 - schválené Rozpočet 2020 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 26.05.2020 31.12.2020 1
Schválený závěrečný účet DSO za rok 2019 Závěrečný účet Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 21.05.2020 30.06.2021 6
Schválené rozpočtové opatření č.2/2020 Rozpočet 2020 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 20.05.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.3/2020 - schválené Rozpočet 2020 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 06.05.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.2/2020 - schválené Rozpočet 2020 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 08.04.2020 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 06.04.2020 31.12.2022 1
Opatření obecné povahy č. 1/2020 Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 03.04.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 1/2020 - schválené Rozpočet 2020 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 18.03.2020 31.12.2020 1
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5 - NS-COVID-19/5 Rozhodnutí Informace z jiných úřadů Zlínský kraj 23.03.2020 31.12.2020 1
Oznámení hejtmana Zlínského kraje č. 1 k č. j. NS-COVID-19/5 Oznámení Informace z jiných úřadů Zlínský kraj 23.03.2020 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 23.03.2020 31.12.2020 1
Informační leták obce Vidče - KOVID-19 COVID-19 Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 22.03.2020 01.09.2020 1
Usnesení vlády ze dne 17. a 18. března 2020 Usnesení Informace z jiných úřadů Vláda České republiky 18.03.2020 31.12.2020 1
CELOROČNÍ STANOVENÍ - VAK na rok 2020 Opatření obecné povahy Informace z jiných úřadů Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 17.03.2020 31.12.2020 1
Usnesení vlády v souvislosti s nouzovým stavem Sbírka zákonů Informace z jiných úřadů Vláda České republiky 17.03.2020 31.12.2020 1
Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest Pokyn Informace z jiných úřadů Ministerstvo vnitra ČR 17.03.2020 31.12.2020 1
Informace pro obce k možnosti jednání rady obce cestou telekonference nebo videokonference a hlasování rady obce "per rollam" Informace Informace z jiných úřadů Ministerstvo vnitra ČR 17.03.2020 31.12.2020 1
Rozhodnutí hejtmana Rozhodnutí Informace z jiných úřadů Zlínský kraj 17.03.2020 31.12.2020 1
Usnesení Vlády ČR ze dne 15. a 16. března 2020 Usnesení Informace z jiných úřadů Vláda České republiky 16.03.2020 31.12.2020 1
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. Oznámení Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 26.02.2020 31.07.2020 1
Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 Rozpočet 2020 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 13.02.2020 31.12.2020 1
Rozpočet SMR na rok 2020 Rozpočet 2020 Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 16.01.2020 31.12.2020 1
Schválený střednědobý rozpočt.výhled 2021-2022 Výhled rozpočtu Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 15.01.2020 31.12.2020 1
Schválený rozpočet DSO na rok 2020 Rozpočet 2020 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 15.01.2020 31.12.2020 1
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2021-2022 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 09.01.2020 31.12.2020 1
Schválený rozpočet obce Vidče na rok 2020 Rozpočet 2020 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 09.01.2020 31.12.2020 1
Zveřejnění dle zákona 250/2000 Sb. (SOMV rok 2020) Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. Sdružení obcí Vsetínsko Mikroregion Vsetínsko 07.01.2020 11.01.2021 1
Rozpočtové opatření SOMV č. 3/2019 - Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočet 2019 Sdružení obcí Vsetínsko Mikroregion Vsetínsko 18.12.2019 18.12.2020 2
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022 2
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Vidče - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. Dotace Veřejnoprávní smlouvy Obecní úřad Vidče 02.05.2019 02.05.2022 1
Zveřejnění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace Dotace Informace z jiných úřadů Mikroregion Rožnovsko 20.06.2019 20.06.2022 10
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 04.04.2019 31.12.2022 2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019, 2020 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 24.11.2017 31.12.2020 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020, 2021 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 31.01.2019 31.12.2021 1
📂 Úřední deska od 1.10.2009 do 4.2.2019 – archiv


Úřední deska obce Vidče je provozována zejména v souladu s ustanovením § 25 a 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

§ 25 správního řádu
Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě výkonu jejich působnosti.

§ 26 odst. 1 správního řádu:

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Její obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.