Skip to content Skip to footer

ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Zobrazit / skrýt filtry
Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Schválené rozpočtové opatření č.5/2022 Rozpočet 2022 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 12.09.2022 31.12.2022 1
Zrušovací vyhláška Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 08.09.2022 31.10.2022 1
Požární řád obce Vidče Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 08.09.2022 31.10.2022 1
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vidče Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 08.09.2022 31.10.2022 1
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2022, o regulaci hlučných činností Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 08.09.2022 31.10.2022 1
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2022, o místním poplatku ze vstupného Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 08.09.2022 31.10.2022 1
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022, o nočním klidu Obecně závazné vyhlášky obce Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 08.09.2022 31.10.2022 1
Obec Vidče zveřejňuje záměr a nabízí ke směně pozemek p.č. 570 v majetku obce Záměr Záměry a prodeje Obecní úřad Vidče 15.08.2022 15.10.2022 1
Volba prezidenta ČR - Žádost o vydání voličského průkazu Volba prezidenta ČR Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 19.07.2022 28.01.2023 1
Schválené rozpočtové opatření č.4/2022 Rozpočet 2022 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 11.07.2022 31.12.2022 1
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 Rozpočet 2022 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 11.07.2022 31.12.2022 1
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouvy Mikroregion Rožnovsko 07.07.2022 07.07.2025 14
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Vidče pro volební období 2022 až 2026 Volby 2022 Dokumenty zastupitelstva obce Obecní úřad Vidče 01.07.2022 30.12.2022 1
Záměr pachtu pozemku p.č. 1748/3 v majetku obce Záměr Záměry a prodeje Obecní úřad Vidče 01.07.2022 30.09.2022 1
Výzva vlastníkům nemovitých věcí Výzva Informace z jiných úřadů 15.06.2022 31.12.2023 2
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Vidče z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Informace Informace z jiných úřadů Státní pozemkový úřad 31.05.2022 30.11.2022 1
Schválené rozpočtové opatření č.3/2022 Rozpočet 2022 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 05.05.2022 31.12.2022 1
Schválený závěrečný účet obce Vidče za rok 2021 Rozpočet 2021 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 29.04.2022 30.06.2023 6
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné 2021 Rozpočet 2021 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 29.04.2022 30.04.2023 1
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 Rozpočet 2022 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 06.04.2022 31.12.2022 1
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 Rozpočet 2022 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 30.03.2022 31.12.2022 1
Schválený závěrečný účet DSO za rok 2021 Rozpočet 2021 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 30.03.2022 20.06.2023 6
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022 Rozpočet 2022 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 08.03.2022 31.12.2022 1
Sazebník úhrad za poskytování informací Informace Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 01.03.2022 31.12.2040 1
Schválený rozpočet 2022 Rozpočet 2022 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 06.01.2022 31.12.2022 1
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2023 - 2024 Rozpočet 2022 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 06.01.2022 31.12.2022 1
Zveřejnění dle zákona 250/2000 Sb. (SOMV rok 2022) Informace Sdružení obcí Vsetínsko Mikroregion Vsetínsko 05.01.2022 05.01.2023 1
Oznámení o zveřejnění dokumentů SMR - 2022 Informace Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 05.01.2022 05.01.2023 1
Schválený rozpočtový výhled 2023-2024 Rozpočet 2022 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 21.12.2021 31.12.2022 1
Schválený rozpočet 2022 Rozpočet 2022 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 21.12.2021 31.12.2022 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2022 Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouvy Obecní úřad Vidče 21.12.2021 31.12.2022 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2021 Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouvy Obecní úřad Vidče 21.12.2021 31.12.2022 1
Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyhlášky Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 01.11.2021 31.12.2022 1
Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyhlášky Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 01.11.2021 31.12.2022 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb 2021 Smlouvy Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 28.07.2021 28.07.2024 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2021 Dotace Dotace Obecní úřad Vidče 20.01.2021 20.01.2024 1
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 28.07.2020 31.12.2022 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouvy Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 08.07.2020 08.07.2023 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2020 Dotace Dotace Obecní úřad Vidče 02.06.2020 02.06.2023 1
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 06.04.2020 31.12.2022 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022 2
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 04.04.2019 31.12.2022 2
📂 Úřední deska od 1.10.2009 do 4.2.2019 – archiv


Úřední deska obce Vidče je provozována zejména v souladu s ustanovením § 25 a 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

§ 25 správního řádu
Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě výkonu jejich působnosti.

§ 26 odst. 1 správního řádu:

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Její obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.