ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Zobrazit / skrýt filtry
Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Nařízení obce Vidče č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje Obecně závazné vyhlášky obce/Vyhlášky Obecně závazné vyhlášky obce Obecní úřad Vidče 18.02.2019 05.03.2019 1
Stanovení přechodné úpravy provozu Opatření obecné povahy Informace z jiných úřadů Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 18.02.2019 05.03.2019 2
Dražební vyhláška Vyhlášky Informace z jiných úřadů Exekutorský úřad 15.02.2019 07.06.2019 1
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Pozvánka Dokumenty zastupitelstva obce Obecní úřad Vidče 14.02.2019 21.02.2019 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019, 2020 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 24.11.2017 31.12.2020 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020, 2021 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 31.01.2019 31.12.2021 1
Návrh rozpočtu obce Vidče na rok 2019 Rozpočet 2019 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 29.01.2019 31.12.2019 1
Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2021 - návrh Výhled rozpočtu Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 24.01.2019 31.12.2019 1
Návrh rozpočtu 2019 Rozpočet 2019 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 24.01.2019 31.12.2019 1
Usnesení - určení data úmrtí Usnesení Informace z jiných úřadů Okresní soud ve Vsetíně 22.01.2019 22.02.2019 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA doručení návrhu Změny č. 1 územního plánu Vidče - vystavení k veřejnému nahlédnutí Uzemní plán Vyhlášky a nařízení Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 14.01.2019 28.02.2019 1
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2018 Výroční zpráva Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad Vidče 03.01.2019 03.03.2019 1
Rozpočet Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2019 Rozpočet 2019 Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 03.01.2019 31.12.2019 4
Návrh rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2019 Rozpočet 2019 Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 22.11.2018 31.12.2019 1Kompletní archiv Úřední desky ze starých stránek, stav k 4.2.2019


Úřední deska obce Vidče je provozována zejména v souladu s ustanovením § 25 a 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

§ 25 správního řádu
Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě výkonu jejich působnosti.

§ 26 odst. 1 správního řádu:

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Její obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.