Skip to content Skip to footer

ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Zobrazit / skrýt filtry
Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů Oznámení Informace z jiných úřadů ČEZ Distribuce a.s. 16.09.2021 14.10.2021 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Opatření obecné povahy/Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 15.09.2021 31.12.2021 2
Rozpočtové opatření č.4/2021 – schválené Rozpočet 2021 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 10.09.2021 31.12.2021 0
Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež nad Bečvou - pozvánka na úvodní jednání Oznámení Informace z jiných úřadů Státní pozemkový úřad 07.09.2021 23.09.2021 1
Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise obce Vidče pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 Pozvánka/Volby 2021 Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 30.08.2021 10.10.2021 1
Záměr na realizaci nepeněžitého vkladu majteku obce Vidče do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Záměr Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 27.08.2021 30.10.2021 1
Oznámení - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou Oznámení Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 26.08.2021 10.10.2021 1
Žádost o vydání voličského průkazu Volby 2021 Žádost Obecní úřad Vidče 26.08.2021 12.10.2021 1
Volby do Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků Volby 2021 Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 18.08.2021 10.10.2021 1
Záměr směny části pozemku p.č. 2772-4 Směna Záměry a prodeje Obecní úřad Vidče 02.08.2021 30.09.2021 1
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2786 Prodej Záměry a prodeje Obecní úřad Vidče 02.08.2021 30.09.2021 1
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021 Volby 2021 Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 30.07.2021 09.10.2021 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené Sdružením Mikroregion Rožnovsko s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb 2021 Smlouvy Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 28.07.2021 28.07.2024 1
Rozpočtové opatření č.3/2021 – schválené Rozpočet 2021 Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 08.07.2021 31.12.2021 1
Rozpočtové opatření č.2/2021 – schválené Rozpočet 2021 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 05.05.2021 31.12.2021 1
Schválené rozpočtové opatření č.1/2021 Rozpočet 2021 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 04.05.2021 31.12.2021 1
Schválený závěrečný účet DSO Vidče a Střítež n.B. za rok 2020 Rozpočet 2020 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 04.05.2021 30.06.2022 6
Schválený závěrečný účet obce Vidče za rok 2020 Rozpočet 2020 Informace z obecního úřadu Obecní úřad Vidče 30.04.2021 30.06.2022 6
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné 2020 Rozpočet 2020 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 22.04.2021 30.04.2022 1
Rozpočtové opatření č.1/2021 - schválené Rozpočet 2021 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 10.03.2021 31.12.2021 1
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU Opatření obecné povahy Informace z jiných úřadů Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 18.02.2021 31.12.2021 1
Schválený rozpočet 2021 Rozpočet 2021 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 12.01.2021 31.12.2021 1
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2022 - 2023 Rozpočet 2021 Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 12.01.2021 31.12.2021 1
Oznámení o zveřejnění dokumentů 2021 Oznámení Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 07.01.2021 31.12.2021 1
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2022-2023 Rozpočet 2021 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 21.12.2020 31.12.2021 1
Schválený rozpočet 2021 Rozpočet 2021 Svazek obcí Vidče a Střítež Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 21.12.2020 31.12.2021 1
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 28.07.2020 31.12.2022 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouvy Mikroregion Rožnovsko Mikroregion Rožnovsko 08.07.2020 08.07.2023 1
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 06.04.2020 31.12.2022 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022 2
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Vidče - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. Dotace Veřejnoprávní smlouvy Obecní úřad Vidče 02.05.2019 02.05.2022 1
Zveřejnění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace Dotace Informace z jiných úřadů Mikroregion Rožnovsko 20.06.2019 20.06.2022 10
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Informace z jiných úřadů Ministerstvo zemědělství 04.04.2019 31.12.2022 2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020, 2021 Výhled rozpočtu Rozpočty obce Obecní úřad Vidče 31.01.2019 31.12.2021 1
📂 Úřední deska od 1.10.2009 do 4.2.2019 – archiv


Úřední deska obce Vidče je provozována zejména v souladu s ustanovením § 25 a 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

§ 25 správního řádu
Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě výkonu jejich působnosti.

§ 26 odst. 1 správního řádu:

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Její obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.