Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • 1. Název

Obec Vidče

 

 • 2. Důvod a způsob založení

Obec Vidče jako územní samosprávná jednotka vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Je základním územním samosprávním společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území (samospráva obce), výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (přenesená působnost).

Název: Obec Vidče
Kraj:
 Zlínský kraj
Okres: Vsetín

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm
Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Rožnov pod Radhoštěm

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35)
1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.
2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a o místní zvyklosti. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., hlava III, § 61)
1) Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.
3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek – zákonem
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

 • 3. Organizační struktura

Základní škola Vidče, příspěvková organizace, 756 53 Vidče č. 181

Mateřská škola Vidče, příspěvková organizace, 756 53 Vidče č. 460

Místní knihovna Vidče, rozpočtová organizace, 756 53 Vidče č. 460

Jednotka svazu dobrovolných hasičů obce, 756 53 Vidče č. 96

 

 

 • 4. Kontaktní spojení
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Vidče
Vidče 96
756 53 Vidče

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obecní úřad Vidče
Vidče 96
756 53 Vidče

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 8:00 – 17:00 (Přestávka 11:00 – 12:00)

  Úterý: 8:00 – 11:00

  Středa: 8:00 – 17:00 ((Přestávka 11:00 – 12:00))

  Čtvrtek: 8:00 – 11:00

  Pátek: 8:00 – 11:00

 

 • 4.4 Telefonní čísla
  pevná linka: 571 655 010

 

 

 • 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: 4120851, kód banky: 0100, KB Rožnov pod Radhoštěm

 • 6. IČO
  00304433

 • 7. DIČ
  CZ00304433

 

 • 8. Dokumenty

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury;  vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán je závazný pro rozhodování v území – územní rozhodnutí, stavební řízení, ohlášení stavby každý stavební záměr musí být v souladu s územním plánem. 

 

 • 9. Žádosti o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě ve Vidči – ústně, písemně, elektronicky. 

Informace pro občany zabezpečují všichni zaměstnanci OÚ. 

 

Obecní úřad Vidče

Vidče 96

756 53 Vidče

Telefon:  571 655 010

e-mail: obec@vidce.cz

Obec informace zveřejňuje na: 
– úřední desce obecního úřadu,
– prostřednictvím internetových stránek obce 
https://www.vidce.cz
– na informačních tabulích 

Ústní žádosti: získá žadatel na  obecním úřadě v úředních hodinách či telefonicky
Písemné žádosti: získá žadatel na adrese Obecního úřadu Vidče, elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové adresy 
obec@vidce.cz
 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
– utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
– obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
– skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
– skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

 

Písemně na adresu: 

Obecní úřad Vidče

Vidče 96

756 53 Vidče

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na e-mail: obec@vidce.cz

 

Ústní žádost 

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí v rámci své působnosti. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

 

Písemná žádost 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
– komu je žádost určena
– jaká konkrétní informace je požadována
– kdo žádost podává

U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa).

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).

– Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

– Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

– Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

– Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

– Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 

 • 11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce.

– Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat administrativní pracovnici OÚ
– Opravný prostředek lze podat písemně, ústně do protokolu (u pracovníků OÚ) nebo telegraficky, takové podání je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlínského kraje

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

 • 12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Vidče obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

 

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

 

 

 • 14. Předpisy
 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obecní úřad Vidče jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky

·        Listina základních práv a svobod

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

·        zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

·        nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

·        zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

·        zákoník práce č. 65/1965 Sb.

·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

·        zák. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Kostelany nad Moravou, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Obecně závazné vyhlášky

Další odkazy , kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: http://www.vlada.cz/

 

 

 

 • 15. Úhrady za poskytování informací
 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Kopírování:

2,0 Kč – formát A4 – jednostranná kopie

3,0 Kč – formát A4 – oboustranná kopie

4,0 Kč – formát A3 – jednostranná kopie

5,0 Kč – formát A3 – oboustranná kopie

 

 

Poštovné:

dle platných tarifů České pošty

 

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro obec Vidče poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.