Zastupitelstvo obce Vidče

Výpis z usnesení č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21.2.2019

32/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 4. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení paní Kateřina Němcová, pan Oldřich Bury a ověřovatelé zápisu: paní Renáta Fabiánová, pan Petr Jurča, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

33/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2018 a usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 1. 2019.

34/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 2.–4. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

35/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO
sestavený k 31. 12. 2018 bez připomínek.

36/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2019 dle přílohy číslo 1 a rozpočet sociálního fondu ve výši 50 000 Kč.

37/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2020 – 2021 dle přílohy č.2.

38/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s. dle přílohy č. 3 a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

39/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2864 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 50 m2 v majetku obce a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit na úřední desce.

40/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce dle přílohy č. 4. Odměna bude poskytována od 1. 3. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17.1.2019

25/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 3. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel Kuběja, Mgr. Šárka Pavlíčková a ověřovatelé zápisu: pan Vladislav Basel a pan Jiří Vaculín, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.

26/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo podání nabídky na koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2,
jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody)bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře 543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 543 m2 v katastrálního území Vidče v dohodnuté výši s platností nabídky do 31. 3. 2019.

27/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „ZŠ Vidče – stavební úpravy učeben a sociálního zázemí“.

28/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Parkoviště ve sportovním areálu Na Sahaře“.

29/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Výletiště v obci Vidče“.

30/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Revitalizace hřbitova v obci Vidče“.

31/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v budově tělocvičny v obci Vidče“ z Programu na podporu obnovy venkova vypsaného Zlínským krajem a vyčlenění finančních prostředků v případě jejího získání.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 30. 10. 2018

1/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program ustavujícího zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Roman Petružela, Mgr. Lumír Ondřej a ověřovatelé zápisu: paní Kateřina Němcová, paní Renáta Fabiánová, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

2/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

3/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

4/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

5/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí starostou obce Mgr. Pavla Drdu.

6/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí místostarostkou obce paní Milenu Dudovou.

7/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady obce Vidče Mgr. Pavla Kuběju.

8/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady obce Vidče Ing. Karla Malíka.

9/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí členem Rady obce Vidče pana Oldřicha Buryho.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce