Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

Připojení vašeho domu k optické síti

Vážení spoluobčané,

Společnost CETIN (www.cetin.cz) za podpory evropských dotací připravuje projektové dokumentace pro připojení Vašich rodinných domů na optickou infrastrukturu. Po následné realizaci akce a připojení Vašeho objektu k optické síti, Vám v případě zájmu umožní využívat vysokorychlostní internet, internetovou TV a další služby vyžadující kvalitní optické připojení.

Připojení k optické síti se uskutečňuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Národního plánu obnovy.

Projektovaná lokality: Vidče.

Na tomto projektu spolupracuje společnost CETIN s partnerem – společností Vegacom a.s., který zajišťuje projektovou a akviziční činnost.

Dovolujeme si upozornit, že v následujících dnech Vás bude kontaktovat zástupce společnosti Vegacom , který Vám poskytne bližší informace k projektu a odpoví na veškeré Vaše dotazy.

Tento projekt podporuje i obec Vidče.

Zástupce společnosti Vegacom a.s. pro Vaši lokalitu:
Jméno: Začal Pavel
Kontakt: 603 855 320


Tříkrálová sbírka v roce 2023 ve Vidči

S přáním Božího požehnaní a všeho dobrého do nového roku navštívili Vaše domovy Tři králové. Nesli s sebou také dar radosti ze setkání, z lidské vzájemnosti, ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat. Zároveň prosili o finanční dar na pomoc lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům.

Dnešní doba není jednoduchá. Do našich životů zasáhla epidemie, válečný konflikt v blízké zemi a ekonomické problémy, které se dotýkají každého z nás. Někoho více, někoho méně. Na Charitu Valašské Meziříčí se už nyní obrací více lidí s prosbou o pomoc a očekává se, že těch, kteří bez podpory druhých svoji nelehkou životní situaci sami nezvládnou, bude i nadále přibývat. Naše Charita se na tento nárůst již nyní připravuje.

A vy nám v tom velkou měrou pomáháte. Díky vaši solidaritě a ochotě pomáhat se v letošním 23. ročníku Tříkrálové sbírky podařilo vykoledovat 3 109 723 korun.

Částka z kasiček je 3 088 323 korun a z on-line kasičky je 21 400 korun. Ve Vidči, kde se koledovalo v sobotu 7. ledna, se vybralo 117 272,- Kč.

Naší Charitě zůstává 65% z vybrané částky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity. Z vašich darů letos podpoříme provoz Centra sociálně – materiální pomoci, pořídíme automobily pro 4 sociální služby (financování spoluúčasti projektu IROP), oplotíme náš pozemek na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, opravíme výtah v budově Centra denních služeb v Rožnově p. R. a podpoříme humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc.

Na území naší působnosti koledovalo přes 1 500 dobrovolníků.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejména všem dárcům, koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích, lidem v zázemí sbírky a všem koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit požehnáním K + M + B + 2023.

Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem a školám za vstřícnost a ochotu při realizaci této sbírky. A dále také MP Krásno, a.s., Váhala a spol. s r.o. a Jacobs Douwe Egberts Valašské Meziříčí za materiální podporu Tříkrálové sbírky.

Všem za pomoc při organizaci a hlavně za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Vše o Tříkrálové sbírce můžete najít na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí (https://www.valmez.charita.cz) a jejím facebooku (Charita Valašské Meziříčí), nebo na webu Tříkrálové sbírky (https://www.trikralovasbirka.cz).

S úctou
Ing. Jiří Gavenda, ředitel

MIMOŘÁDNÉ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ: ZÁKAZ VENKOVNÍHO CHOVU DRŮBEŽE

Na základě nařízení Státní veterinární správy platí v celé ČR zákaz venkovního chovu drůbeže, a to z důvodu rostoucího počtu ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky.
Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje se umístit chované ptáky do budov v hospodářství.
Více informací naleznete na stránkách Státní veterinární správy.Podpořte „Příběh skautingu na Valašsku“

Skauti ze Vsetína a jejich příznivci připravují výpravnou publikaci o více jak stoleté historii skautingu v regionu. Záměrem je nejen mapovat počátky a průběh tohoto společenského fenoménu, který vznikl na začátku minulého století ve Velké Británii, ale především pestrou formou přiblížit, co vše se pod jedním, laiku nevšedním, pojmem může ukrývat. Že to nejsou jen typické tábory a kroje, ale celá plejáda nejrůznějších akcí a aktivit, které skauti prožívají během celého roku ve svých klubovnách, výpravách, o víkendech i všedních dnech.

I vy můžete přispět ke vzniku publikace – pokud jste v dětství skautovali a máte z té doby ještě nějakou památku, fotografii, zápisník, kroniku či zajímavou vzpomínku, podělte se o ní. Zvláště cenné jsou z míst, kde skautské oddíly již nyní nejsou, ale svého času byly významnou součástí společenského života (ať to bylo během první republiky, po válce, v letech1968-1970 či po roce 1990). Vítané jsou rovněž pamětihodnosti skautování vašich rodičů, prarodičů či příbuzných a známých. Pošlete nám skeny těchto dokumentů nebo nějakou informaci na e-mailovou adresu pribehskautingu@oldskaut.cz, případně volejte na 737 249 211. Autoři připravované publikace vás v této věci sami rádi navštíví.

Děkujeme za pomoc a spolupráci!


Informace o rekonstrukci střechy kostela sv. Cyrila a Metoděje – ročník druhý

Milí videčští spoluobčané!

20. října 2021 jsem na stránkách tohoto obecního zpravodaje svižně zhodnotil první etapu prací, které proběhly na střeše našeho farního kostela: Mědí byla pokryta členitá plocha nad chrámovým kněžištěm. Nyní vám s radostí mohu oznámit, že je u konce i ročník druhý. V následujícím roce bychom toto nákladné dílo chtěli uzavřít.

Zhotovitelem je stále firma Stavitelství střechy Hranice. V letošním roce se smluvně ujednaná částka vyšplhala na 1.482.512,12 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Práce se týkají prostoru nad lodí našeho kostela. Bude ale také zapotřebí, dokud stojí lešení provést nátěry stěn, které byly při stavbě znečištěny.

Do dnešního dne jsme proplatili 1.562.083,12 Kč. Jednalo se nejen o dílčí faktury za stavební práce, ale také o nákup řeziva vhodného k bednění, o správní poplatek za změnu stavebního povolení (1.000 Kč) a odborný dozor, který zajišťuje Ing. Vít Kolmačka (úhrnem 75.920 Kč).

Při obnovách církevních památek je obvyklé, že jsou hrazeny z mnoha zdrojů. Ani oprava naší svatyně, která je památkově chráněna, není výjimkou: Největší částku nám poukázalo Ministerstvo Kultury České republiky z Havarijního fondu (500 tisíc Kč), Zlínský kraj nám přislíbil 300 tisíc Kč. Svou štědrost prokázala i Matice radhošťská svým darem ve výši 100 tisíc Kč. Arcibiskupství olomoucké pochopitelně také nestálo stranou, věnovalo 50 tisíc Kč. K tomu Arcibiskupské lesy a statky věnovaly, na pokyn Mons. Jana Graubnera, tehdejšího arcibiskupa olomouckého, ještě koncem uplynulého kalendářního roku, na pořízení dřeva 80 tisíc Kč. Tři farnosti z našeho valašskomeziříčského děkanátu obětovaly výtěžek jedné své nedělní sbírky, v součtu 24.430 Kč. Vážíme si také podpory naší Obce, která činila v tomto letošním roce 30 tisíc Kč. Zásadní podíl na zdárném dílu mají drobní dárci; účelových darů poukázaných bezhotovostně bylo 172 tisíc Kč, v hotovosti 45.250 Kč.

Farnost si musí pochopitelně hradit svůj běžný provoz z pravidelných sbírek, což představuje zhruba 6.500 Kč týdně. Žádných jiných významnějších příjmů nemá.

Jsem velice šťastný, že při tak nákladném díle se doposud naše farnost nemusela zadlužit, což je další důvod k tomu vyjádřit co nejvřeleji Pán Bůh zaplať všem dárcům, na prvním místě Ministerstvu kultury České republiky a Zlínskému kraji.

Práce na kostele si nevyžádaly žádných zranění. V průběhu dvou let nám dělníci nedopatřením dvakrát poškodili vitraje, jejichž restaurování bylo uzavřeno roku 2016, za administrátora farnosti Mgr. Karla Janečky. Šlo o znázornění evangelisty Jana na epištolní straně presbytáře a sv. Růženy v severní zdi lodě. Stavební firma své pochybení uznala a zavázala se proplacením odborných prací. Děkuji tímto paní Aleně Sušňové za to, že na uvedené škody zavčasu upozornila.

Velký obdiv zasluhuje pan Josef Kundrát, který celé dílo doprovází jak technicky, tak administrativně jménem našeho valašsko-meziříčského děkanátu.

Drazí spoluobčané, cítíme, jak se nám do naší země vkrádá drahota. I já se obávám, že poslední míle tohoto vytrvalostního běhu se poněkud prodraží. Proto budu vděčen za každou peněžní podporu.

Zájemci mohou poukázat svůj dar na účet Římskokatolické farnosti Vidče zřízený u České spořitelny pod číslem 1765576399/0800. Deo gratias! Budete-li chtít přispět, je možné vystavit jmenovitou darovací smlouvu pro vaše účetní. Za tímto účelem se na mě můžete obrátit (favidce@ado.cz či 731 626 519).


Pán Bůh odplať všem stavitelům chrámu životem věčným.

Mezi nimi šli stavitelé tvého chrámu. Ti jediní ze všech
poznávali se znameními. Jako slib jiných nebes a země
viděli hrůzu a nádheru věcí. V plnosti nesčíslných forem
cítili prvotní napjetí tvého tvůrčího dechu,
jež jako Eliášovo světlo ze všech nejvyšších linií krásy se jiskří
nad krajinami oblaky věků zatíženými
a ranami blesků ochromí zčernalou ruku odvážlivého.
(Otokar Březina, Stavitelé chrámu)

P. Pavel Hödl, SL.L., administrátor Římskokatolické farnosti Vidče
10. října 2022 v HarkányíchNaše obec na 2. místě v Odpadovém Oskaru ve Zlínském kraji

Naše obec zaznamenala úspěch v soutěži Odpadový Oskar, kterou vyhlašuje společnost Arnika. Ve Zlínském kraji jsme se v kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel umístili na krásném 2. místě.
Průměrný Čech nebo Češka ročně vyhodí asi 195 kg směsného odpadu. Vidčané však produkují v průměru “pouze” 120,7 kg směsného odpadu na obyvatele/rok.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do nového systému svozu odpadů a také za to, že tento systém efektivně využíváte. Tento úspěch je především Váš.

Podrobnější statistiku odpadového hospodářství naší obce za rok 2021 naleznete – https://vidce.cz/2022/07/26/informace-k-odpadovemu-hospodarstvi-v-obci-vidce-za-rok-2021/?fbclid=IwAR2ArsG-koAmADTjRXgLacTQPpAOFOKUxnB9PrOmNiyrybq-lgxbP3FDv1o

Děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl.