Aktuality

Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů

Vážení občané,

prosím a vyzývám všechny, kteří jste si prostřednictvím závazné objednávky v papírové formě či na webu obce objednali popelnice na tříděný odpad, abyste se v termínu 25. 2. 2019 – 8. 3. 2019 dostavili na obecní úřad k podpisu Smlouvy o výpůjčce. Na základě této smlouvy Vám budou v termínu 11. 3. 2019 – 22. 3. 2019 doručeny popelnice pracovníky OÚ do domácnosti. Společně se smlouvou obdržíte brožuru ohledně třídění odpadů a kalendář svozu odpadů do konce kalendářního roku.

Předem Vám děkuji za součinnost.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Slibovaná změna ve svozu odpadů bude zahájena v březnu

V předchozích vydáních zpravodaje jste byli informováni o připravovaných změnách nakládání s odpady v našich domácnostech. Na počátku prosince jste měli rovněž možnost besedovat na toto téma v sále kulturního domu. Děkuji Vám všem, kteří jste projevili zájem svou účastí na besedě.

Avizovaná změna spočívá ve svozu směsného odpadu v intervalu.

Nové intervaly svozu platné od března 2019:

Směsný odpad — 1x za 14 dnů
Papír a plast — 1x za 4 týdny
(modrá a žlutá 240l nádoba)

Nádoby na bioodpad — 1x za 14 dní v letních měsících a 1x za 28 dní v zimních měsících.

Takto nastavený svozový systém se rozběhne v měsíci březnu. Popelnice na tříděný odpad budou do domácností rozvezeny pracovníky obecního úřadu v průběhu měsíce února, rovněž obdržíte brožury k třídění odpadu a kalendář svozu jednotlivých druhů odpadů.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Tříkrálová sbírka v roce 2019 ve Vidči

  Tříkrálová sbírka 2019 - výtěžek (572,8 KiB, 10 stažení)

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 576 osob. Ve Vidči se koledovalo v sobotu 5. ledna 2019.

Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o 34 454 Kč více než loni). Z toho ve Vidči 92 498 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na rekonstrukci vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se zdravotnickým odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.

Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková

Hasiči v obci získali nový dopravní automobil

Pro zkvalitnění činnosti Jednotky SDH zřízené obcí se rozhodlo zastupitelstvo obce v letošním roce podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje a Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení nového dopravního automobilu. Této žádosti bylo vyhověno a projekt s názvem Vidče – Dopravní automobil je spolufinancován Zlínským krajem částkou 300 000 Kč, dalších 450 000,- Kč poskytne Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jednotce SDH byl 16. 12. 2016 předán zbrusu nový vůz Ford Transit Kombi v hodnotě 1 069 560,- Kč od společnosti Auto Kora top s.r.o. z Valašského Meziříčí coby vítěze výběrového řízení. Nový vůz, který nahradí již dosluhující Avii A31, bude sloužit jak k dopravě členů SDH na hasičské soutěže, tak také k rychlé pomoci občanům obce při mimořádných událostech.

Členům SDH přejeme spoustu najetých kilometrů bez komplikací a co nejméně výjezdů k mimořádným událostem.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce