Author: vidce.cz

Zprávy z Rady obce Usnesení č. 3/2019 ze dne 16.1.2019

26/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

27/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 2 ze schůze rady dne 17.12.2018. Všechny úkoly byly splněny.

28/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku na provedení finanční kontroly hospodaření v obcí zřízených právnických osob (tj. příspěvkových organizací) na základě § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a občanských příspěvkových organizací a občanských sdružení, kterým byl poskytnut příspěvek z rozpočtu obce na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

29/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Vidče a firmou ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno na dotační management v době realizace a udržitelnosti při projektu zavedení nádobového svozu tříděných odpadů v obci Vidče.

30/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu o poskytnutí nevýhradní multilicence k webové aplikaci MOJEPOPELNICE a poskytování služeb uzavřenou mezi obcí Vidče a firmou Tectronik s.r.o., Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno.

31/2019 Rada obce projednala a schvaluje žádosti Mysliveckého spolku ve Vidči, TJ Vidče a SDH Vidče o pronájem sálu kulturního domu ve Vidči na 19.1.2019, 2.2.2019 a 16.2.2019 za účelem konání plesů za sníženou cenu 2.250,- Kč vč. DPH.

32/2019 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče dle schválených žádostí místních spolků o poskytnutí individuální dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění §10a, odst. 3 zákona č. 24/20015 Sb. na rok 2019 a pověřuje starostu obce Veřejnoprávní smlouvy podepsat.

33/2019 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy uzavřené dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi obcí Vidče a paní M. M. Vidče 20, M. J. Vidče 240, B. P. Vidče 178, L. K. Vidče 237, M. N. Vidče 41, Š. H. Vidče 357, R. M. Vidče 367, V. B.
Vidče 70, M. C. Vidče 151, M. K. Vidče 175, J. J. Vidče 156, panem J. V. Vidče 210, B. J. Vidče 240 na finanční dar ve výši 1000,- Kč k významnému životnímu jubileu.

34/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit navýšení mezd členům zastupitelstva od 1.3.2019 dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ze dne 4.9.2018.

35/2019 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr řediteli Základní školy ve Vidči ve výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb,., v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2019.

36/2019 Rada obce projednala a schválila platový výměr ředitelce Mateřské školy ve Vidči v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb,., v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2019.

37/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ Vidče – ICT + KONEKTIVITA“ firmu Casnet s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou Casnet s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.

38/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ Vidče – ICT + DODÁVKA“ firmu School Project s.r.o., Františka Čechury 4464/6, 708 00 Ostrava – Poruba a zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou School Project s.r.o., Františka Čechury 4464/6, 708 00 Ostrava – Poruba a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.

39/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ Vidče – STAVEBNÍ PRÁCE“ firmu Hrabovský s.r.o., Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí a zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou Hrabovský s.r.o., Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.

40/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje Zastupitelstvu obce Vidče, aby na svém zasedání dne 17.7.2019 schválila částku v projednané výši k podání nabídky majitelům areálu restaurace U Hanáčků na odkoupení.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17.1.2019

25/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 3. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel Kuběja, Mgr. Šárka Pavlíčková a ověřovatelé zápisu: pan Vladislav Basel a pan Jiří Vaculín, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.

26/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo podání nabídky na koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2,
jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody)bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře 543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 543 m2 v katastrálního území Vidče v dohodnuté výši s platností nabídky do 31. 3. 2019.

27/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „ZŠ Vidče – stavební úpravy učeben a sociálního zázemí“.

28/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Parkoviště ve sportovním areálu Na Sahaře“.

29/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Výletiště v obci Vidče“.

30/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Revitalizace hřbitova v obci Vidče“.

31/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v budově tělocvičny v obci Vidče“ z Programu na podporu obnovy venkova vypsaného Zlínským krajem a vyčlenění finančních prostředků v případě jejího získání.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů

Vážení občané,

prosím a vyzývám všechny, kteří jste si prostřednictvím závazné objednávky v papírové formě či na webu obce objednali popelnice na tříděný odpad, abyste se v termínu 25. 2. 2019 – 8. 3. 2019 dostavili na obecní úřad k podpisu Smlouvy o výpůjčce. Na základě této smlouvy Vám budou v termínu 11. 3. 2019 – 22. 3. 2019 doručeny popelnice pracovníky OÚ do domácnosti. Společně se smlouvou obdržíte brožuru ohledně třídění odpadů a kalendář svozu odpadů do konce kalendářního roku.

Předem Vám děkuji za součinnost.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Informace finančního úřadu

Oznamujeme občanům, že dne 25. 3. 2019 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. máte
možnost podat své přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2018 u úřednic Finančních úřadu Rožnov
pod Radhoštěm ve vestibulu kulturního domu ve Vidči.

Zpravodaj obce Vidče – Únor 2019

  Zpravodaj obce Vidče Únor 2019 - ke stažení (1,5 MiB, 63 stažení)

  Hrací karta - 2019 "Hledej kešky a choď pěšky" (739,4 KiB, 22 stažení)


🖋 Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů
🖋 Informace finančního úřadu
🖋 Zprávy z Rady obce – Usnesení č. 3/2019 ze dne 16.1.2019
🖋 Výpis z usnesení č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17.1.2019
🖋 Leden na základní škole
🖋 Okénko do mateřské školy – Karneval v MŠ, Zima u Berušek, Vyhodnocení sběru plastu a papíru v MŠ za 1. pololetí
🖋 Komentář k návrhu změny územního plánu – plochy pro sběrný dvůr


Webové stránky

Spustili jsme nové stránky naší obce, právě probíhá migrace dat z předchozích stránek. Pokud potřebujete archivní informaci, kontaktujete nás prosím na adrese: web@vidce.cz

Děkujeme

 

 Tento starší vzhled stránek byl k vidění od září 2017…

 

Slibovaná změna ve svozu odpadů bude zahájena v březnu

V předchozích vydáních zpravodaje jste byli informováni o připravovaných změnách nakládání s odpady v našich domácnostech. Na počátku prosince jste měli rovněž možnost besedovat na toto téma v sále kulturního domu. Děkuji Vám všem, kteří jste projevili zájem svou účastí na besedě.

Avizovaná změna spočívá ve svozu směsného odpadu v intervalu.

Nové intervaly svozu platné od března 2019:

Směsný odpad — 1x za 14 dnů
Papír a plast — 1x za 4 týdny
(modrá a žlutá 240l nádoba)

Nádoby na bioodpad — 1x za 14 dní v letních měsících a 1x za 28 dní v zimních měsících.

Takto nastavený svozový systém se rozběhne v měsíci březnu. Popelnice na tříděný odpad budou do domácností rozvezeny pracovníky obecního úřadu v průběhu měsíce února, rovněž obdržíte brožury k třídění odpadu a kalendář svozu jednotlivých druhů odpadů.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Zpravodaj obce Vidče – Leden 2019

  Zpravodaj obce Vidče Leden 2019 - ke stažení (14,8 MiB, 63 stažení)


🖋 Slovo starosty
🖋 Informace – Stočné 2019
🖋 Tříkrálová sbírka
🖋 Zprávy z Rady obce Usnesení č. 2/2018 ze dne 17.12.2018
🖋 Slibovaná změna ve svozu odpadů bude zahájena v březnu
🖋 Informace o placení místních poplatků – Poplatek za psa
🖋 Informace o placení místních poplatků – Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
🖋 Adventní koncert 2018
🖋 Prosinec v základní škole
🖋 Okénko do mateřské školy
🖋 Valašská rally ValMez 2019 vstupuje do závěrečné fáze příprav
🖋 Vánoční turnaj amatérů 2018 ve stolním tenise
🖋 Plesová sezóna – Sportovní ples, Hasičský ples
🖋 Vidčánek – stránka pro děti
🖋 Tělovýchovná jednota Vidče

Tříkrálová sbírka v roce 2019 ve Vidči

  Tříkrálová sbírka 2019 - výtěžek (572,8 KiB, 9 stažení)

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 394 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 576 osob. Ve Vidči se koledovalo v sobotu 5. ledna 2019.

Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o 34 454 Kč více než loni). Z toho ve Vidči 92 498 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na rekonstrukci vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se zdravotnickým odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.

Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková

Videčský zpravodaj – rok 2018

  Videčský zpravodaj 2018 - 12 - Prosinec (15,0 MiB, 30 stažení)

Slovo starosty obce; Výpis z usnesení č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 4. 12. 2018; Usnesení č. 1/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 21.11.2018; Svoz odpadu v I. pololetí roku 2019; Mikuláš v mateřské škole; Montessori pedagogika: Pro všechny generace dětí se školkou Na vlně v Rožnově p. R.; Montessori pedagogika: Přednášky a workshopy v Montessori školce Na vlně; Odpoledne s knihou a perlami; Listopad na videčské škole; 100 let republiky; Fotbal TJ Vidče podzim 2018

  Videčský zpravodaj 2018 - 11 - Listopad (8,5 MiB, 12 stažení)

Slovo starosty obce; Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 30.10.2018; Rozsvícení vánočního stromu; Říjen ve videčské škole; Zastavení v knihovně; Říjen v Mateřské škole Vidče; Informace oddílu odbíjené; Mládežnický fotbal podzimní část TJ Vidče

  Videčský zpravodaj 2018 - 10 - Říjen (11,7 MiB, 10 stažení)

Výpis z usnesení č. 28/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 20.9.2018; Usnesení č. 56/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26.9.2018; Vítání občánků; Usnesení č. 57/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11.10.2018; Podzimní cestování Vidčanů; Září ve videčské škole; Pozvánka na pochod broučků; Foto – mladší přípravka; Fotbal TJ Vidče

  Videčský zpravodaj 2018 - 9 - Září (8,3 MiB, 9 stažení)

Naše obec a odpad; Svoz odpadu; Ve Vidči kandidují do zastupitelstva tři strany a sdružení; Upozornění pro občany; Usnesení č. 55/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15.8.2018; Nejen o motýlech; Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů; Legionáři v VIdče; Září v Mateřské škole Vidče; Vzhůru na výzkum světa!; Nová mateřinka otvírá své brány v Rožnově pod Radhoštěm; Po prázdninách do knihovny; Pochod kolem Vidče; Fotbal TJ Vidče; TJ Vidče – mistrovské zápasy PODZIM 2018

  Videčský zpravodaj 2018 - 7, 8 - Červenec, srpen (1,5 MiB, 7 stažení)

Slovo starosty; Upozornění – oprava silnice; Výpis z usnesení č. 27/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 21.6.2018; Usnesení č. 53/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16.5.2018; Usnesení č. 54/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 20.6.2018; Zprávičky z mateřské školičky: Kovbojové ve škole v přírodě, Soutěžíme s panem Popelou, Výsledky sběru platů za školní rok 2017/2018, Rozloučení s předškoláky; Červen na Videčské škole; Prázdninová knihovna; Výlet do oblak – na Králicko; Fotbal TJ Vidče muži bilance sezóny 2017/18

  Videčský zpravodaj 2018 - 6 - Červen (16,1 MiB, 7 stažení)

Slovo starosty; Upozornění; Informace obecního úřadu; Svoz odpadu v II. pololetí roku 2018; Zprávičky z mateřské školiky: Den matek, Výlet MŠ; Květen ve Videčeské škole; Červen ve videčské knihovně; Mládežnický fotbal TJ Vidče

  Videčský zpravodaj 2018 - 5 - Květen (3,2 MiB, 5 stažení)

Výpis z usnesení č. 26/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 26.4.2018; Usnesení č.. 52/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18.4.2018; Jánské ohně 23.6.2018; Informace o výskytu chráněných šelem v CHKO Beskydy a o řešení konfliktů s chovateli hospodářských zvířat; Zpráva pro přátele cestování; Kalendář akcí do konce roku 2018; Duben na Videčské škole; Naše krásná planeta Země měla svátek a my jsme na ni nezapomněli; Výlet do knihovny; Z činnosti oddílu volejbalu

  Videčský zpravodaj 2018 - 4 - Duben (4,7 MiB, 4 stažení)

Informace obecního úřadu; Usnesení č. 51/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14.3.2018; Vítání občánků; Sociální pracovních Charity Vsetín Miroslav Kadlubiec, získal ocenění GRATIAS 2018 udělované MPSV ČR; Březen ve Videčské škole; Zprávičky z mateřské školičky: Vítání jara, Světový den vody, Zápis; Březen v knihovně; Z činnosti oddílu volejbalu

  Videčský zpravodaj 2018 - 3 - Březen (3,4 MiB, 4 stažení)

Informace obecního úřadu; Svoz velkoobjemového odpadu – sběrná sobota; Výpis z usnesení č.25/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 20.2.2018; Usnesení č. 50/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 21.2.2018; KOWAX Valašská rally ValMez žive na ČT Sport!; KOWAX Valašská rally ValMez nabídne kvalitu i kvantitu; Výlet do čističky vody v Zubří 15.2.2018; Únor ve Videčské škole; Dres české hokejové reprezentace oblékl videčský Štěpán Fryšara; Fotba TJ Vidče v zimním období

  Videčský zpravodaj 2018 - 2 - Únor (4,8 MiB, 9 stažení)

Informace obecního úřadu: Oznámení občanům, Usnesení č.49/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17.1.2018; Olympiáda v naší mateřské škole; Karneval v mateřské škole; Vyhodnocení sběru plastu 2017/2018 – 1. pololetí; Leden na videčské škole; Výroční schůze turistů seniorů; Program poznávacího zájezdu na Králicko dne 30. května 2018; Informace z knihovny; Fotbal TJ Vidče v zimním období

  Videčský zpravodaj 2018 - 1 - Leden (4,9 MiB, 6 stažení)

Slovo starosty; Upozornění pro chovatele prasat; Tříkrálová sbírka; Omluva; Výpis z usnesení č.24/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 14.12.2017; Usnesení č.48/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15.12.2017; Valašská rally ValMez 2018 březnovým tahákem; Copak pro nás v mateřské školce připravil měsíc leden?; Prosinec na videčské škole; Informace oddílu odbíjené; Fotbal TJ Vidče