Author: vidce.cz

Zprávy z Rady obce Usnesení č. 5/2019 ze dne 13.3.2019

50/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

51/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 4 ze schůze rady dne 13.2.2019.

52/2019 Rada obce Vidče schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidče.

53/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Vidče.

54/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy DARUMA spol. s r. o. na prezentaci obce na multimediálním panelu ve Valašském Meziříčí.

55/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP128023579 s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou č.p. 28 na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče parc.č. 1052/15 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

56/2019 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku na provedení oprav herních prvků dětských hřišť dle protokolu o provedení hlavní roční kontroly ze dne 6.3.2019 podanou firmou REVO hřiště s.r.o.

57/2019 Rada obce Vidče projednala petici proti výstavbě sběrného dvora a schválila odpověď, která bude zaslána členům petičního výboru.

58/2019 Rada obce Vidče souhlasí s pronájmem sálu KD pro paní P.N. a zároveň schvaluje 50% slevu na nájmu.


Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů

Vážení občané, od dubna začal v naší obci fungovat nový systém svozu komunáního odpadu. Na základě upozornění od svozové firmy mi k tomuto dovolte pár poznámek. Papíry, které vhazujete do modré popelnice, prosím, nesvazujte provázky, nevhazujte v igelitových pytlích ani nelepte izolepou do větších balíčků, ale vhazujte je do popelnic navolno. Stejně tak sklo, které vhazujete do zelených 1 110 l kontejnerů rozmístěných po obci, nevhazujte do kontejneru v igelitových pytlích či taškách, ale vhazujte ho do kontejneru po jednotlivých kusech. Do těchto kontejnerů patří veškeré sklo nejen barevné. Za respektování těchto jednoduchých pravidel Vám předem děkuji, usnadníte tak práci lidem na dotřiďovacích linkách. Přes aplikaci MOJEPOPELNICE (dostupná na www.mojepopelnice.cz) budete moci sledovat jednotlivé svozy pomocí kódu, který má každá domácnost uveden na smlouvě o výpůjčce popelnic, kterou jste podepisovali na obecním úřadě. V současnosti probíhá konfigurace aplikace MOJEPOPELNICE a softwarové nastavení čteček QR kódu na míru pro naši obec. Monitorování jednotlivých svozů bude spuštěno v průběhu června/července tohoto roku. O přesném termínu Vás budeme informovat ve zpravodaji obce a webových stránkách.


Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Zpravodaj obce Vidče – Duben 2019

  Zpravodaj obce Vidče - Duben 2019 (2,4 MiB, 27 stažení)

Obsah vydání:
🚚 Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů
👔 Zprávy z Rady obce – Usnesení č. 5/2019 ze dne 13.3.2019
💃 Valašenka – Zpěváček 2019
🏚 Březen v základní škole
👶 Okénko do mateřské školy – Děti ze školky přivítaly Jaro
🚚 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
🔠 Místní knihovna
🀄 Vidčánek
⚽ Tělovýchovná jednota Vidče – Fotbalový turnaj žáků v sokolovně ve Stříteži nad Bečvou
Nová vyhláška:

Vzhledem k tomu, že majitelé psů v obci si dlouhodobě stěžují, že jsou diskriminování oproti majitelům jiných zvířat, neboť musí za psy platit, zastupitelstvo obce Vidče schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního poplatku za další domácí zvířata.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) Za kočku: 100,- Kč
b) Za králíka, morče či jiného hlodavce: 50,- Kč
c) Za slepici, husu, kachnu či jinou drůbež: 35,- Kč
d) Za želvu, hada či jiného plaza: 50,- Kč
e) Za kozu: 300,- Kč
f) Za krávu: 800,- Kč
g) Za koně: 1000,- Kč
h) Ostatní jinde nezařazené: 100,- Kč

Podle nové vyhlášky je povinnost mít všechna tato zvířata na veřejných prostranstvích na vodítku a s košíkem. Poplatek je splatný nejpozději do 32. 4. 2019.

Pěkného apríla 😂

Výpis z usnesení č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21.2.2019

32/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 4. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení paní Kateřina Němcová, pan Oldřich Bury a ověřovatelé zápisu: paní Renáta Fabiánová, pan Petr Jurča, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

33/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2018 a usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 1. 2019.

34/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 2.–4. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

35/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO
sestavený k 31. 12. 2018 bez připomínek.

36/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2019 dle přílohy číslo 1 a rozpočet sociálního fondu ve výši 50 000 Kč.

37/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2020 – 2021 dle přílohy č.2.

38/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s. dle přílohy č. 3 a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

39/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2864 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 50 m2 v majetku obce a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit na úřední desce.

40/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce dle přílohy č. 4. Odměna bude poskytována od 1. 3. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Zprávy z Rady obce Usnesení č. 4/2019 ze dne 13.2.2019

40/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

41/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 3 ze schůze rady dne 16.1.2019. Všechny úkoly byly splněny.

42/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu firmy OptimalEnergy.cz, a.s. na energetickou optimalizaci Základní školy a Mateřské školy ve Vidči. V této věci bude dále jednáno.

43/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy REVO hřiště s.r.o. na hlavní roční kontrolu dětských hřišť v obci.

44/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou dle §2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění mezi obcí Vidče a občany na vypůjčení nádob na tříděný odpad. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvy o výpůjčce podepsat.

45/2019 Rada obce Vidče schvaluje Nařízení obce Vidče č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje.

46/2019 Rada obce Vidče schvaluje žádost společnosti JTRT pro s.r.o. o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ 2019 dne 31.3.2019.

47/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění s firmou NELL PROJEKT s.r.o. Plesníkova 5559, Zlín na vypracování projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provádění stavby „Výstavba chodníku v obci Vidče“. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.

48/2019 Rada obce Vidče schvaluje záměr pronájmu prostor kadeřnictví v budově kulturního domu.

49/2019 Rada obce Vidče schvaluje Provozní řád víceúčelového hřiště.


Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Zpravodaj obce Vidče – Březen 2019

  Zpravodaj obce Vidče - březen 2019 (1,6 MiB, 75 stažení)

🖋 Obecní zabijačka
🖋 Pozvánka na dubnové divadelní představení
🖋 Usnesení Rady obce č. 4/2019 ze dne 13.2.2019
🖋 Výpis z usnesení č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne
21.2.2019
🖋 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
🖋 Únor na základní škole
🖋 Speedmat – poděkování žákům naší školy za reprezentaci
🖋 Okénko do mateřské školy
🖋 Studie sběrného dvoru
🖋 Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů
🖋 Nové povinnosti pro vlastníky jímek na odpadní vody
🖋 Místní knihovna
🖋 Pozvánka na duben – “Bylinky s písničkou”
🖋 ZKO Vidče slaví 5 let
🖋 Fotbal TJ Vidče začíná jarní část sezóny 2018/2019


Návrh nových jízdních řádů

Zlínský kraj plánuje od poloviny letošního prosince zavedení nového systému Integrované dopravy Zlínského kraje, takzvaného Zetka. Změny se dotknou regionální autobusové i železniční dopravy, tedy i autobusových spojů v naší obci. Tyto autobusové spoje nabudou platnost od 15. 12. 2019.

  940251 Valašské Meziříčí - Vidče - Rožnov p. Radh. (145,7 KiB, 265 stažení)

  940252 Rožnov p. Radh. - Vidče - Rožnov p. Radh. (136,5 KiB, 198 stažení)

  940253 Zašová - Rožnov p. Radh. (141,1 KiB, 103 stažení)