Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace o rekonstrukci střechy kostela sv. Cyrila a Metoděje – ročník druhý

Milí videčští spoluobčané!

20. října 2021 jsem na stránkách tohoto obecního zpravodaje svižně zhodnotil první etapu prací, které proběhly na střeše našeho farního kostela: Mědí byla pokryta členitá plocha nad chrámovým kněžištěm. Nyní vám s radostí mohu oznámit, že je u konce i ročník druhý. V následujícím roce bychom toto nákladné dílo chtěli uzavřít.

Zhotovitelem je stále firma Stavitelství střechy Hranice. V letošním roce se smluvně ujednaná částka vyšplhala na 1.482.512,12 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Práce se týkají prostoru nad lodí našeho kostela. Bude ale také zapotřebí, dokud stojí lešení provést nátěry stěn, které byly při stavbě znečištěny.

Do dnešního dne jsme proplatili 1.562.083,12 Kč. Jednalo se nejen o dílčí faktury za stavební práce, ale také o nákup řeziva vhodného k bednění, o správní poplatek za změnu stavebního povolení (1.000 Kč) a odborný dozor, který zajišťuje Ing. Vít Kolmačka (úhrnem 75.920 Kč).

Při obnovách církevních památek je obvyklé, že jsou hrazeny z mnoha zdrojů. Ani oprava naší svatyně, která je památkově chráněna, není výjimkou: Největší částku nám poukázalo Ministerstvo Kultury České republiky z Havarijního fondu (500 tisíc Kč), Zlínský kraj nám přislíbil 300 tisíc Kč. Svou štědrost prokázala i Matice radhošťská svým darem ve výši 100 tisíc Kč. Arcibiskupství olomoucké pochopitelně také nestálo stranou, věnovalo 50 tisíc Kč. K tomu Arcibiskupské lesy a statky věnovaly, na pokyn Mons. Jana Graubnera, tehdejšího arcibiskupa olomouckého, ještě koncem uplynulého kalendářního roku, na pořízení dřeva 80 tisíc Kč. Tři farnosti z našeho valašskomeziříčského děkanátu obětovaly výtěžek jedné své nedělní sbírky, v součtu 24.430 Kč. Vážíme si také podpory naší Obce, která činila v tomto letošním roce 30 tisíc Kč. Zásadní podíl na zdárném dílu mají drobní dárci; účelových darů poukázaných bezhotovostně bylo 172 tisíc Kč, v hotovosti 45.250 Kč.

Farnost si musí pochopitelně hradit svůj běžný provoz z pravidelných sbírek, což představuje zhruba 6.500 Kč týdně. Žádných jiných významnějších příjmů nemá.

Jsem velice šťastný, že při tak nákladném díle se doposud naše farnost nemusela zadlužit, což je další důvod k tomu vyjádřit co nejvřeleji Pán Bůh zaplať všem dárcům, na prvním místě Ministerstvu kultury České republiky a Zlínskému kraji.

Práce na kostele si nevyžádaly žádných zranění. V průběhu dvou let nám dělníci nedopatřením dvakrát poškodili vitraje, jejichž restaurování bylo uzavřeno roku 2016, za administrátora farnosti Mgr. Karla Janečky. Šlo o znázornění evangelisty Jana na epištolní straně presbytáře a sv. Růženy v severní zdi lodě. Stavební firma své pochybení uznala a zavázala se proplacením odborných prací. Děkuji tímto paní Aleně Sušňové za to, že na uvedené škody zavčasu upozornila.

Velký obdiv zasluhuje pan Josef Kundrát, který celé dílo doprovází jak technicky, tak administrativně jménem našeho valašsko-meziříčského děkanátu.

Drazí spoluobčané, cítíme, jak se nám do naší země vkrádá drahota. I já se obávám, že poslední míle tohoto vytrvalostního běhu se poněkud prodraží. Proto budu vděčen za každou peněžní podporu.

Zájemci mohou poukázat svůj dar na účet Římskokatolické farnosti Vidče zřízený u České spořitelny pod číslem 1765576399/0800. Deo gratias! Budete-li chtít přispět, je možné vystavit jmenovitou darovací smlouvu pro vaše účetní. Za tímto účelem se na mě můžete obrátit (favidce@ado.cz či 731 626 519).


Pán Bůh odplať všem stavitelům chrámu životem věčným.

Mezi nimi šli stavitelé tvého chrámu. Ti jediní ze všech
poznávali se znameními. Jako slib jiných nebes a země
viděli hrůzu a nádheru věcí. V plnosti nesčíslných forem
cítili prvotní napjetí tvého tvůrčího dechu,
jež jako Eliášovo světlo ze všech nejvyšších linií krásy se jiskří
nad krajinami oblaky věků zatíženými
a ranami blesků ochromí zčernalou ruku odvážlivého.
(Otokar Březina, Stavitelé chrámu)

P. Pavel Hödl, SL.L., administrátor Římskokatolické farnosti Vidče
10. října 2022 v HarkányíchSdílet: