Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 19/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18.3.2020

176/2020 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

177/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 17 ze schůze Rady obce Vidče ze dne 12. 2. 2020 a č. 18 ze dne 12. 2. 2020.

178/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku od firmy I-TEC Czech, spol. s r.o., Rudná 30/3, 703 00 Ostrava – Vítkovice na zakoupení sypače vozovek pro vozidlo Bonetti včetně zakoupení rozrušovací hřídele a výstražného majáku.

179/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost o schválení řádné účetní závěrky ZŠ Vidče za rok 2019 a převedení HV za rok 2019 do rezervního fondu.

180/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost o schválení řádné účetní závěrky MŠ Vidče za rok 2019 a převedení HV za rok 2019 do rezervního fondu.

181/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014554/009 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená dle plné moci RJENO s.r.o. se sídlem Hradišťko 3033, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na „Zařízení distribuční soustavy“ – zemního vedení NN, která se nachází na pozemku parcelní číslo 442/2
ve vlastnictví obce Vidče.

182/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018295/002 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená dle plné moci ENPRO Energo s.r.o. , Sokolská 137/45, 7567 01 Valašské Meziříčí na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku parcelní číslo 2845 ve vlastnictví obce
Vidče.

183/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Vidče.

184/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na služby – zakázka Výběr svozové firmy na odpady uzavřenou s obcí Prostřední Bečva.

185/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy CASNET s.r.o. na nákup notebooku do místní knihovny včetně příslušenství.

186/2020 Rada obce Vidče jmenovala členy konkurzní komise na místo ředitele/ky Základní školy ve Vidči.

187/2020 Rada obce Vidče pověřuje tajemníka konkursní komise na místo ředitele/ky Základní školy ve Vidči.

188/2020 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku firmy REVO hřiště s.r.o. na provedení oprav dle protokolu o provedení „Hlavní roční kontroly“ ze dne 11. 3. 2020.

189/2020 Rada obce Vidče, v souvislosti s mimořádným opatřením COVID-19, schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

190/2020 Rada obce Vidče schvaluje, v rámci preventivního opatření proti šíření nemoci Covid-19, nákup bavlněných roušek hrazených z rozpočtu obce pro občany ve věku 65 let a více s trvalým pobytem v obci Vidče.


Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: