Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 12/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 3. 3. 2020

114/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program 12. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi ve složení paní Renáta Fabiánová, pan Vladislav Basel a ověřovatelé zápisu Oldřich Bury, Ing. Karel Malík, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

115/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 12. 2019 a usnesení č. 11/2020
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 2. 2020.

116/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 10.–12. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

117/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 12. 2019 bez připomínek.

118/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové
opatření č.1 rozpočtu obce za rok 2020 dle přílohy číslo 1.

119/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

120/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., stanoví odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Odměna bude
poskytována od 1. 4. 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

121/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, na základě které:
a) Pan P. J. a paní L. J. prodávají a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 310/4 (zahrada).
b) Paní M. U. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 397/15 (orná půda).
c) Pan P. V. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 397/17 (orná půda).
d) Pan V. V prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č. 395/2 (orná půda), pozemek p.č. 397/82 (orná půda), pozemek p.č. 397/22 (orná půda), pozemek p.č. 397/83
(orná půda), pozemek p.č. 397/33 (orná půda), pozemek p.č. 397/36 (orná půda), pozemek p.č. 397/77 (orná půda), pozemek p.č. 3001/4 (ost. pl. jiná plocha), pozemek p.č. 396/2 (ost. pl. manipul. plocha), pozemek p.č. 397/20 (orná půda), pozemek p.č. 397/18 (orná půda).
e) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.

122/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, na základě které paní L. J., pan T. P. a paní J. P. prodávají a obec Vidče kupuje pozemek p. č. St. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemek p. č. St. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody) bez č.p., pozemek p. č. St. 105/3 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemek p.č. 262 (zahrada) a pozemek p. č. 264 (zahrada). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.

123/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje smlouvu o advokátní úschově dle přílohy č. 6 tohoto usnesení mezi paní L. J., panem T. P. a paní J. P. na straně prodávajícího, obcí Vidče na straně kupujícího a Mgr. Petrou Faldýnovou, advokátkou, IČ.:66254825
na straně schovatele. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu smlouvu o úschově podepsat.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: