Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 17/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12.2.2020

163/2020 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

164/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 16 ze schůze rady obce Vidče ze dne 15.1.2020.

165/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana Vladimíra Smutka o slevu na nájmu sálu a vestibulu kulturního domu za účelem rodinné oslavy.

166/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana Zdeňka Fryšary o slevu na nájmu vestibulu kulturního domu za účelem rodinné oslavy.

167/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost Tělovýchovné jednoty Vidče o slevu na nájmu sálu a vestibulu kulturního domu za účelem pořádání plesu.

168/2020 Rada obce Vidče schvaluje provedení revize herních prvků na dětských hřištích v obci firmou REVO hřiště s.r.o., Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

169/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, nájmu pozemku a nájmu věcí sloužících k podnikání, uzavřený mezi obcí Vidče a společností Bora Bora gastro s.r.o.

170/2020 Rada obce Vidče schvaluje odvolání ředitele Základní školy ve Vidči ke dni 31.7.2020, dle ustanovení § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

171/2020 Rada obce Vidče schvaluje zahájení procesu výběrového řízení na nového ředitele Základní školy ve Vidči, dle ustanovení § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. V souladu s výše uvedeným rada obce ukládá starostovi obce zahájit administrativní úkony spojené se zahájením konkurzního řízení tak, aby byl nový ředitel jmenován nejpozději 1. 8. 2020.

172/2020 Rada obce schvaluje Darovací smlouvy uzavřené dle § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi obcí Vidče a paní M. J., Vidče 240, paní B. P., Vidče 178, paní M.N., Vidče 41, paní A. M., Vidče 407, panem B. J., Vidče 240, paní Š. H., Vidče 357, paní R. M., Vidče 367, paní L. B., Vidče 301, paní V. B., Vidče 70, paní M. K., Vidče 175, paní M. C., Vidče 151 a paní A. V, Vidče 98 na finanční dar ve výši
1000,- Kč k významnému životnímu jubileu.


Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: