Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 16/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15.1.2020

150/2020 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.


151/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 15 ze schůze rady obce Vidče ze dne 11.12.2019.


152/2020 Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
na zhotovení studie „Výstavba cyklostezky Vidče – Střítež nad Bečvou”.


153/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku od paní Milady Vlčkové a paní Zbyňky Sýkorové na kontrolu
hospodaření obcí zřízených právnických osob (tj. příspěvkových organizací) na základě § 15 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a občanských sdružení, kterým byl poskytnut příspěvek z rozpočtu obce na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v Základní škole a Mateřské škole Vidče.


154/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku na zpracování žádosti o dotaci na akci Workoutové hřiště Na Sahaře od firmy Regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.


155/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku na zpracování žádosti o dotaci na akci Oprava víceúčelových hřišť Na Sahaře od firmy Regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.


156/2020 Rada obce schvaluje nabídku firmy FRITEX s.r.o., 675 01 Vladislav, na ekologickou likvidaci použitých kuchyňských olejů a tuků z domácností. Zároveň rada obce schvaluje Smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a odpadu a pověřuje starostu Smlouvu podepsat.


157/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV1280117945 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená dle plné moci ADEN LP s.r.o., 742 33 Jeseník nad Odrou 28, na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče parc.č. 1063/1 v k.ú. Vidče.

158/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE128007309/ 003 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená dle plné moci ENPRO Energo s.r.o. , Sokolská 137/45, 7567 01 Valašské Meziříčí na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Vidče.


159/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost Mysliveckého spolku Vidče, Kynologického svazu ZKO Vidče – 018 a Českého svazu včelařů, z.s. základní organizace Rožnov pod Radhoštěm o poskytnutí individuální dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění §10a, odst. 3 zákona č. 24/20015 Sb. na rok 2020.


160/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádosti Mysliveckého spolku Vidče a Sboru dobrovolných hasičů Vidče o slevu na nájmu sálu a vestibulu kulturního domu za účelem pořádání plesů.


161/2020 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr ředitele základní školy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


162/2020 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr ředitelky mateřské školy dle nařízení vlády č. 341/2017.


Milena Dudová

Sdílet: