Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 10/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019

97/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program 10. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi ve složení paní Kateřina Němcová, Mgr. Šárka Pavlíčková a ověřovatelé zápisu: Oldřich Bury, Ing. Karel Malík, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

98/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 10. 2019.

99/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 9.–10. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

100/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO, sestavený k 30. 11. 2019 bez připomínek.

101/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č.5 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy číslo 1.

102/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle přílohy číslo 2 a rozpočet sociálního fondu ve výši 55 000 Kč.

103/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2021 – 2022 dle přílohy číslo 3.

104/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje inventarizační komisi ve složení: paní Renáta Fabiánová (předseda komise), Mgr. Petr Kopecký, Ing. arch. Alice Valčíková (členové komise) pro provedení inventarizace majetku obce Vidče za rok 2019. Podklady připraví účetní obce Ing. Veronika Gerlová.

105/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce na rok 2020.

106/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr prodeje pozemku v majetku obce p.č. 2823/12 (trvalý travní porost) o výměře 139 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje pozemku zveřejnit na úřední desce.

107/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání nabídky na koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2, jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody) bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře 543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 712 m2 v katastrálního území Vidče v dohodnuté výši s platností nabídky do 31. 1. 2020.

Mgr. Pavel Drda starosta obce
Milena Dudová místostarostka obce

Sdílet: