Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 15/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11.12.2019

134/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

135/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 14 ze schůze rady obce Vidče ze dne 13.11.2019.

136/2019 Rada obce Vidče schválila rozpočet MŠ Vidče na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022.

137/2019 Rada obce Vidče schválila odpisový plán MŠ Vidče na rok 2020.

138/2019 Rada obce Vidče schválila rozpočet ZŠ Vidče a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022.

139/2019 Rada obce Vidče schválila odpisový plán ZŠ na rok 2020.

140/2019 Rada obce Vidče schválila účelové dary pro ZŠ Vidče.

141/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila mimořádnou odměnu ředitelce MŠ ve Vidči vyhodnocenou dle Zásad pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizacích – škol a školských zařízení zřizovaných obcí Vidče.

142/2019 Rada obce Vidče schválila cenovou nabídku na realizaci dopravního značení v lokalitě Kutiska. Firmou NVBLINE s.r.o. bude dodán a nainstalován zpomalovací práh a dodáno a nainstalováno 8 ks dopravních značek s omezující rychlostí 30km/hod.

143/2019 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou ASPHA oběhová hospodářství s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno-střed na akci „Sběrný dvůr Vidče“ a pověřuje starostu obce smlouvu o dílo podepsat.

144/219 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 na adrese 756 53 Vidče 252. Zároveň pověřuje starostu obce smlouvu o budoucí smlouvě podepsat.

145/2019 Rada obce Vidče schválila žádost Valašské rally s.r.o. na povolení průjezdu rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská rally 2020.

146/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila Plán zimní údržby obce na období 2019-2020.

147/2019 Rada obce Vidče na doporučení výběrové komise rozhodla, že zhotovitelem výše uvedené veřejné zakázky bude firma HRABOVSKÝ s.r.o., Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí. Rada obce zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou HRABOVSKÝ s.r.o. a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

148/2019 Rada obce Vidče schválila Dodatek č. 2 na dobu určitou do 31.3.2020 ke Smlouvě o nájmu s paní J.F. a pověřuje starostu obce Dodatek č. 2 podepsat.

149/2019 Rada obce Vidče schválila žádost o slevu ve výši 50 % za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči pro pana J. F.

Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: