Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 14/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13.11.2019

126/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

127/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 13 ze schůze rady obce Vidče ze dne 16.10.2019.

128/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8017766/01 Vidče, p.č. 1503/26 NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče parc.č. 1503/26 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

129/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje cenovou nabídku č. 73/2019 firmy NELL PROJEKT s.r.o. , Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, na zhotovení studie „Výstavba chodníků v obci Vidče od č.p. 81 po č.p. 191“.

130/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádost paní Mgr. I.K. a pana O.D. o slevu ve výši 50 % za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči dne 23.11.2019 a 7.12.2019.

131/2019 Rada obce schvaluje finanční dar na provoz záchranné stanice v Bartošovicích ve výši 3 000,- Kč. Zároveň schvaluje darovací smlouvu na finanční dar a pověřuje starostu obce darovací smlouvu podepsat.

132/2019 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a pro stavební povolení k výstavbě sběrného dvoru odpadů Vidče od firmy ASPHA oběhové hospodářství, s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1922/3, Černá pole, 602 00 Brno.

Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: