Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 9/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22.10.2019

88/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program 9. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Petr Kopecký, Mgr. Lumír Ondřej a ověřovatelé zápisu Vladislav Basel a Mgr. Šárka Pavlíčková, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

89/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 8. 2019 a plnění usnesení č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 10. 2019.

90/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 7.–9. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

91/2019 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního výboru o činnosti výborů mezi 6.–9. zasedáním zastupitelstva obce.

92/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO, sestavený k 30. 9. 2019 bez připomínek.

93/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.

94/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 3/2019, „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ dle přílohy č. 2.

95/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej části pozemku v majetku obce p.č. 2823/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2 a prodej části pozemku v majetku obce p.č. 2823/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 11 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit na úřední desce.

96/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2020.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: