Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 13/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16.10.2019

117/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

118/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 12 ze schůze rady obce Vidče ze dne 18.9.2019.

119/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8017487/1 Vidče, p.č. 1523/8 a 9, NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče parc.č. 1521/5 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

120/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov PSČ 130 00 na „Komunikační vedení a zařízení“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče parc.č. st. 521 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

121/2019 Rada obce projednala a schvaluje žádost Mysliveckého spolku Vidče, Vidče 96 o slevu ve výši 50% za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči za účelem zakončení honu dne 16.11.2019.

122/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku na pasportizaci topení od firmy FINEX TECHNOLOGY s.r.o., U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8.

123/2019 Rada obce Vidče doporučuje zastupitelstvu obce neschválit nabídku na koupi restaurace U Hanáčků na svém zasedání dne 22.10.2019.

124/2019 Rada obce Vidče doporučuje zastupitelstvu obce schválit pravidla pro přijetí k bydlení do obecních bytů na svém zasedání dne 22.10.2019.

125/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. 13/2019 uzavřenou mezi Ing. K. T. 755 01 Janová 242 a Základní školou Vidče.

Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: