Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 12/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18.9.2019

108/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

109/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 11 ze schůze rady obce Vidče ze dne 14.8.2019.

110/2019 Rada obce Vidče schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora č. 189/2019 uzavřenou s panem Ing. Karlem Trlicou. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka provádět pro příkazce výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „Stabilizace sesuvu v lokalitě u Fabiánů“ . Zároveň rada obce pověřuje starostu obce Příkazní smlouvu podepsat.

111/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku a cenovou nabídku od firmy M2AU s.r.o. Údolní 222/5, 602 00 Brno na zpracování studie veřejný prostor „U hasičárny“.

112/2019 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku na výměnu části střechy v budově pošty od firmy Naryner Construction s.r.o.

113/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí informaci o účasti ředitelky Mateřské školy ve Vidči ve „Výzvě MŠMT č. 02_18_063-Šablony II“ a souhlasí s jejím zapojením do uvedené výzvy za podmínek, že nedojde ke střetu zájmů ředitelky MŠ coby zaměstnance se zájmy příslušné právnické osoby a zároveň obsah pracovní náplně v předmětném dokumentu bude odlišný od pracovní náplně ředitelky MŠ.

114/2019 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720905195 s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21.

115/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádost paní J. K., Vidče 84 o slevu ve výši 50 % za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči.

116/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy Commodum s.r.o. na vybudování palisád v areálu Sahara. Důvodem vybudování palisád je optimalizace terénních úprav k vybudování druhé fáze sportovněkulturního areálu Sahara.

Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: