Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22.8.2019

72/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program 7. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Lumír Ondřej, Mgr. Roman Petružela a ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Malík a paní Renáta Fabiánová, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

73/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 6. 2019.

74/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 6.–7. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

75/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 7. 2019 bez připomínek.

76/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č.3 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.

77/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 za rok 2018 a zprávu č. 284/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2018, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

78/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje nákup osobního automobilu Škoda Scala Ambition 1,0 TSI 85 kW do majetku obce Vidče pro potřeby obce a obecního úřadu od společnosti Autocentrum Lukáš, s. r. o., Masarykova 752, 757 01 Valašské Meziříčí.

79/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a pan M.O. kupuje pozemek p.č. 2771/27 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 18 m2 a pozemek p.č. 2771/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 10 m2, uvedené pozemky vznikly dělením pozemku p.č. 2771/15 geometrickým plánem číslo 1551-144/2019 za celkovou kupní cenu stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti a pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.

80/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Darovací a směnnou smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče a panem O. Č. a paní J. Č., na základě které obec Vidče směňuje pozemek p. č. 2864/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 50 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 2864 geometrickým plánem číslo 1514-394b/2018 za pozemek p.č. 675/2 (zahrada) o výměře 50 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 675/1 geometrickým plánem číslo 1514-394b/2018. Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje starostu obce směnnou smlouvu podepsat.

81/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje směnnou smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče, panem L.Z. a panem Z. M. na základě které: a) Obec Vidče směňuje pozemek p. č. 2826/3 (zahrada) o výměře 28 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 2826/1 geometrickým plánem číslo 1496- 188/2018 za spoluvlastnický podíl pana L.Z. ve výši ideální ½ vzhledem k celku na pozemcích p.č. 377/3 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 377/2 geometrickým plánem číslo 1496-188/2018, p.č. 1944/4 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2 a p.č. 1944/3 (trvalý travní porost) o výměře 35 m2, oba pozemky vznikly dělením pozemku p.č. 1944/1 geometrickým plánem číslo 1496- 188/2018. b) Obec Vidče směňuje pozemek p.č. st. 1085/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2, a pozemek p.č. 2774/12 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 11 m2, oba pozemky vznikly dělením pozemku p.č. 2774/9 geometrickým plánem číslo 1496-188/2018 za spoluvlastnický podíl pana Z.M. ve výši ideální ½ vzhledem k celku na pozemcích p.č. 377/3 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 377/2 geometrickým plánem číslo 1496-188/2018, p.č. 1944/4 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2 a p.č. 1944/3 (trvalý travní porost) o výměře 35 m2, oba pozemky vznikly dělením pozemku p.č. 1944/1 geometrickým plánem číslo 1496-188/2018. Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje starostu obce směnnou smlouvu podepsat.

82/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej části pozemku v majetku obce p.č. 1479/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 168 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit na úřední desce.

83/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost Valašské rally, s.r.o., se sídlem Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ 2020 v termínu 29. 3. 2020.

84/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost o finanční příspěvek na opravu komunikace na pozemku p.č. 2028/2.

85/2019 Zastupitelstvo obce Vidče pověřuje finanční výbor revizí smluv o nájmu bytových prostor včetně příslušných dodatků.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: