Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 11/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14.8.2019

100/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

101/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 10 ze schůze rady obce Vidče ze dne 17.7.2019. Všechny úkoly byly splněny.

102/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění sesuvného svahu – lokalita Vidče-Fabián“ firmu TALPA RPF, s.r.o. Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky.

103/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou s obcí Vidče a firmou TALPA-RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky a zároveň pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

104/2019 Rada obce Vidče doporučuje Zastupitelstvu obce schválit na svém zasedání 22.8.2019 navýšení rozpočtu Základní školy ve Vidči na opravu a rozšíření zabezpečovacího zařízení v rekonstruovaných prostorách ZŠ.

105/2019 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet od firmy Hrabovský s.r.o. na rekonstrukci učebny ZUŠ v budově tělocvičny dle nabídky.

106/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádost paní M.U., Vidče 462 o slevu ve výši 50 % za pronájem sálu KD ve Vidči.

107/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila Dodatek č. 1 na vícepráce ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Vidče a firmou Olejník – stavby s.r.o. na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny Vidče“.

Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: