Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 10/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17.7.2019

85/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

86/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 9 ze schůze rady obce Vidče ze dne 11.6.2019. Všechny úkoly byly splněny.

87/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí studii firmy HYPERION na optimalizaci světel v základní škole. O této věci bude dále jednáno.

88/2019 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar ZŠ od paní M.F. na financování exkurze žáků 6. třídy.

89/2019 Rada obce bere Vidče na vědomí zprávu o výsledku kontroly hospodaření MŠ Vidče, kterou na základě pověření starosty obce v souladu s §§ 15 a 27 odst. (9) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k provedení veřejnoprávní kontroly v souladu s § 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů provedla paní Ing. Zbyňka Sýkorová a paní Milada Vlčková. Nebyla zjištěna žádná pochybení, pouze doporučení, aby byla MŠ zapsána do Obchodního rejstříku v souladu s § 27, odst.12 zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

90/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly hospodaření ZŠ Vidče, kterou na základě pověření starosty obce v souladu s §§ 15 a 27 odst. (9) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k provedení veřejnoprávní kontroly v souladu s § 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů provedla paní Ing. Zbyňka Sýkorová a paní Milada Vlčková. Nebyla zjištěna žádná pochybení.

91/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8023590 s ČEZ Distribuce a.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče.

92/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s Ing. J.H. a Ing. L.H., Vidče 420 na služebnost inženýrské sítě, která spočívá v užívání části pozemku na nezbytné údržby přípojky vodovodu, která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče parc.č. 2775/4 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

93/2019 Rada obce Vidče projednala a neschvaluje nabídku z firmy Urbicus s.r.o. , Edisonova 2979/7, 612 00 Brno na mobilní aplikaci Česká obec.

94/2019 Rada obce schvaluje odměnu ředitelce MŠ Vidče a řediteli ZŠ Vidče.

95/2019 Rada obce Vidče schvaluje místní úpravu provozu v lokalitě Kutiska.

96/2019 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 14.10.2009 s paní J.F.

97/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku na opravu podlah v nájemním bytě č.p. 425.

98/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku na zakoupení programu na monitoring insolvence – Nová insolvenční řízení.

99/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břemene – kanalizační řad přes soukromé pozemky uzavřené mezi obcí Vidče a občany obce Vidče dle Zápisu č. 10/2019, bod č. 16, který je k nahlédnutí na OÚ Vidče.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: