Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20.6.2019

59/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program 6. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Lumír Ondřej, Mgr. Roman Petružela a ověřovatelé zápisu: Mgr. Šárka Pavlíčková, pan Oldřich Bury, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

60/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí ústní zprávy ředitelky mateřské školy paní Hany Crhové a ředitele základní školy Mgr. Zdeňka Chrásteckého o činnosti obou příspěvkových organizací ve školním roce 2018/2019.

61/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 4. 2019.

62/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 5.–6. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

63/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 5. 2019 bez připomínek.

64/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.

65/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39, odst. (11) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018 a Zprávu č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880.

66/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39, odst. (8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere na vědomí předloženou Zprávu Revizní komise Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko o výsledku kontroly hospodaření s majetkem Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko a jeho finančními prostředky za rok 2018.

67/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje prodej pozemku v majetku obce p.č. 1063/1 (orná půda) o výměře 2 519 m2 a pozemku p.č. st. 589 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60 m2.

68/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej části pozemku v majetku obce p.č. 2771/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 40 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit na úřední desce.

69/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje prodej pozemku v majetku obce p.č. 1605/7 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 201 m2.

70/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a kupující kupují pozemek p.č. 2823/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 39 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 2823/1 geometrickým plánem číslo 1437-134/2017 za celkovou kupní cenu stanovenou tržním odhadem a pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.

71/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2826/3 (zahrada) o výměře 28 m2, p.č. st. 1085/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2, a pozemku p.č. 2774/12 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 11 m2 v majetku obce a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit na úřední desce. Tímto usnesením se ruší usnesení zastupitelstva obce Vidče č. 53/2019 a 54/2019 ze dne 1. 4. 2019.

Mgr. Pavel Drda Milena Dudová
starosta obce místostarostka obce

Sdílet: