Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 9/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11.6.2019

75/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

76/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 8 ze schůze rady obce Vidče ze dne 15.5.2019. Všechny úkoly byly splněny.

77/2019 Rada obce Vidče schválila žádost pana O. H. na finanční příspěvek na pohybovou terapii TheraSuit ve Zlíně a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s panem O.H. a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

78/2019 Rada obce Vidče schvaluje účelové dary pro ZŠ ve Vidči v celkové výši 19.000,- Kč od firmy Empesort s.r.o. na exkurzi 7. a 8. třídy, od paní Ing. L. M. na exkurzi 7. a 8. třídy, od firmy MOBIKO plus s.r.o. na činnost folklorního kroužku Valašenka a od pana M. V. na exkurzi 6. třídy dle darovacích smluv.

79/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy Finex technology na chemické čištění radiátorů v základní škole.

80/2019 Rada obce Vidče nedoporučuje zastupitelstvu obce na svém zasedání dne 20.6.2019 prodat pozemek parc.č. 1063/1 v majetku obce Vidče a k.ú. Vidče.

81/2019 Rada obce Vidče schvaluje odměnu za provedenou práci s folklorním souborem Valašenka pro paní Mgr. P.S., paní M. B. a paní L.P.

82/2019 Rada obce Vidče schvaluje uveřejnění grafické i textové části studie sběrného dvoru do Zpravodaje obce.

83/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje Zastupitelstvu obce Vidče uzavřít směnnou smlouvu na pozemky v majetku obce Vidče a pozemky ve vlastnictví pana Mgr. L.Z. a pana Z.M.

84/2019 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Vidče a firmou Hrabovský s.r.o. ze dne 1.2.2019.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: