Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2019

41/2019  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program 5. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Šárka Pavlíčková, Ing. arch. Alice Valčíková a ověřovatelé zápisu pan Oldřich Bury a Ing. Karel Malík, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

42/2019  Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 2. 2019.

43/2019  Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 4.–5. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

44/2019  Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 3. 2019 bez připomínek.

45/2019  Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č.1  rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.

46/2019  Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, schvaluje účetní závěrku obce Vidče za rok 2018. 

47/2019  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje závěrečný účet obce a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018 bez výhrad.

48/2019  Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2018.

49/2019   Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2019 mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s. dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

50/2019    Zastupitelstvo obce Vidče v souladu § 84 odst.2 písm.h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vidče.“, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vidče“ ze dne 1. 6. 2015.

51/2019  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v budově bez čísla popisného, na pozemku parc. číslo st. 809 – restaurace Bora Bora za období od 1. 4. 2018 do 30. 3. 2019 nájemci Dobeš gastro s.r.o. jako protihodnotu za provedení stavebních úprav.

52/2019  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej částí pozemku v majetku obce p.č. 2774/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit na úřední desce.

53/2019  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej části pozemku v majetku obce p.č. 2826/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 28 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit na úřední desce.

54/2019  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej pozemku v majetku obce p.č. 2823/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 39 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje pozemku zveřejnit na úřední desce.

55/2019   Zastupitelstvo obce  Vidče neschvaluje koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2, jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody) bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře 543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 543 m2 v katastrálního území Vidče za kupní cenu stanovenou majiteli nemovitostí ze dne 8. 3. 2019.

56/2019   Zastupitelstvo obce  Vidče schválilo podání nabídky na koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2, jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody) bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře 543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 543 m2 v katastrálního území Vidče v dohodnuté výši s platností nabídky do 31. 5. 2019.   

57/2019  Zastupitelstvo obce Vidče dle § 84 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů deleguje starostu obce Vidče jako zástupce obce na jednání valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konané dne 6. 6. 2019. Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce                     Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: