Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 5/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13.3.2019

50/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

51/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 4 ze schůze rady dne 13.2.2019.

52/2019 Rada obce Vidče schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidče.

53/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Vidče.

54/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy DARUMA spol. s r. o. na prezentaci obce na multimediálním panelu ve Valašském Meziříčí.

55/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP128023579 s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou č.p. 28 na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče parc.č. 1052/15 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

56/2019 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku na provedení oprav herních prvků dětských hřišť dle protokolu o provedení hlavní roční kontroly ze dne 6.3.2019 podanou firmou REVO hřiště s.r.o.

57/2019 Rada obce Vidče projednala petici proti výstavbě sběrného dvora a schválila odpověď, která bude zaslána členům petičního výboru.

58/2019 Rada obce Vidče souhlasí s pronájmem sálu KD pro paní P.N. a zároveň schvaluje 50% slevu na nájmu.


Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: