Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 4/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13.2.2019

40/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

41/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 3 ze schůze rady dne 16.1.2019. Všechny úkoly byly splněny.

42/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu firmy OptimalEnergy.cz, a.s. na energetickou optimalizaci Základní školy a Mateřské školy ve Vidči. V této věci bude dále jednáno.

43/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy REVO hřiště s.r.o. na hlavní roční kontrolu dětských hřišť v obci.

44/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou dle §2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění mezi obcí Vidče a občany na vypůjčení nádob na tříděný odpad. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvy o výpůjčce podepsat.

45/2019 Rada obce Vidče schvaluje Nařízení obce Vidče č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje.

46/2019 Rada obce Vidče schvaluje žádost společnosti JTRT pro s.r.o. o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ 2019 dne 31.3.2019.

47/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění s firmou NELL PROJEKT s.r.o. Plesníkova 5559, Zlín na vypracování projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provádění stavby „Výstavba chodníku v obci Vidče“. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.

48/2019 Rada obce Vidče schvaluje záměr pronájmu prostor kadeřnictví v budově kulturního domu.

49/2019 Rada obce Vidče schvaluje Provozní řád víceúčelového hřiště.


Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: