Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21.2.2019

32/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 4. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení paní Kateřina Němcová, pan Oldřich Bury a ověřovatelé zápisu: paní Renáta Fabiánová, pan Petr Jurča, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.

33/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2018 a usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 1. 2019.

34/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 2.–4. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

35/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO
sestavený k 31. 12. 2018 bez připomínek.

36/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce na rok 2019 dle přílohy číslo 1 a rozpočet sociálního fondu ve výši 50 000 Kč.

37/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2020 – 2021 dle přílohy č.2.

38/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s. dle přílohy č. 3 a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

39/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2864 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 50 m2 v majetku obce a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit na úřední desce.

40/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce dle přílohy č. 4. Odměna bude poskytována od 1. 3. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: