Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 3/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16.1.2019

26/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

27/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 2 ze schůze rady dne 17.12.2018. Všechny úkoly byly splněny.

28/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku na provedení finanční kontroly hospodaření v obcí zřízených právnických osob (tj. příspěvkových organizací) na základě § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a občanských příspěvkových organizací a občanských sdružení, kterým byl poskytnut příspěvek z rozpočtu obce na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

29/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Vidče a firmou ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno na dotační management v době realizace a udržitelnosti při projektu zavedení nádobového svozu tříděných odpadů v obci Vidče.

30/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu o poskytnutí nevýhradní multilicence k webové aplikaci MOJEPOPELNICE a poskytování služeb uzavřenou mezi obcí Vidče a firmou Tectronik s.r.o., Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno.

31/2019 Rada obce projednala a schvaluje žádosti Mysliveckého spolku ve Vidči, TJ Vidče a SDH Vidče o pronájem sálu kulturního domu ve Vidči na 19.1.2019, 2.2.2019 a 16.2.2019 za účelem konání plesů za sníženou cenu 2.250,- Kč vč. DPH.

32/2019 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče dle schválených žádostí místních spolků o poskytnutí individuální dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění §10a, odst. 3 zákona č. 24/20015 Sb. na rok 2019 a pověřuje starostu obce Veřejnoprávní smlouvy podepsat.

33/2019 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy uzavřené dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi obcí Vidče a paní M. M. Vidče 20, M. J. Vidče 240, B. P. Vidče 178, L. K. Vidče 237, M. N. Vidče 41, Š. H. Vidče 357, R. M. Vidče 367, V. B.
Vidče 70, M. C. Vidče 151, M. K. Vidče 175, J. J. Vidče 156, panem J. V. Vidče 210, B. J. Vidče 240 na finanční dar ve výši 1000,- Kč k významnému životnímu jubileu.

34/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit navýšení mezd členům zastupitelstva od 1.3.2019 dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ze dne 4.9.2018.

35/2019 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr řediteli Základní školy ve Vidči ve výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb,., v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2019.

36/2019 Rada obce projednala a schválila platový výměr ředitelce Mateřské školy ve Vidči v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb,., v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2019.

37/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ Vidče – ICT + KONEKTIVITA“ firmu Casnet s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou Casnet s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.

38/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ Vidče – ICT + DODÁVKA“ firmu School Project s.r.o., Františka Čechury 4464/6, 708 00 Ostrava – Poruba a zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou School Project s.r.o., Františka Čechury 4464/6, 708 00 Ostrava – Poruba a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.

39/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ Vidče – STAVEBNÍ PRÁCE“ firmu Hrabovský s.r.o., Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí a zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou Hrabovský s.r.o., Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.

40/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje Zastupitelstvu obce Vidče, aby na svém zasedání dne 17.7.2019 schválila částku v projednané výši k podání nabídky majitelům areálu restaurace U Hanáčků na odkoupení.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: