Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17.1.2019

25/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 3. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel Kuběja, Mgr. Šárka Pavlíčková a ověřovatelé zápisu: pan Vladislav Basel a pan Jiří Vaculín, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.

26/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo podání nabídky na koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2,
jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody)bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře 543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 543 m2 v katastrálního území Vidče v dohodnuté výši s platností nabídky do 31. 3. 2019.

27/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „ZŠ Vidče – stavební úpravy učeben a sociálního zázemí“.

28/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Parkoviště ve sportovním areálu Na Sahaře“.

29/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Výletiště v obci Vidče“.

30/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu „Revitalizace hřbitova v obci Vidče“.

31/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v budově tělocvičny v obci Vidče“ z Programu na podporu obnovy venkova vypsaného Zlínským krajem a vyčlenění finančních prostředků v případě jejího získání.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Sdílet: