Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 2/2019 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17.12.2018

13/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

14/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 1 ze schůze rady dne 21.11.2018. Všechny úkoly byly splněny.

15/2018 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar od firmy Miroslav Špálek – UNIMETAL na čištění a servisní prohlídku vč. seřízení výkonu 1 ks kotle zn. FERROMAT G­GN 130­7 s hořákem RG­16Z.

16/2018 Rada obce Vidče schvaluje účelové dary pro ZŠ od obce Velká Lhota a firmy Empesort s.r.o. dle darovacích smluv. Oba dary budou financovat potřeby souboru Valašenka.

17/2018 Rada obce Vidče souhlasí s pronájmem sálu KD pro paní L.G. a zároveň schvaluje 50% slevu na nájmu.

18/2018 Rada obce Vidče schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 Základní školy ve Vidči.

19/2018 Rada obce Vidče schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy ve Vidči.

20/2018 Rada obce Vidče chvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ­ služebnosti č. IP­12­8021314 Vidče, p.č. 560/4, NNK s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2 Ostrava ­ Přívoz na „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 562/1, 2857, 568/2. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

21/2018 Rada obce projednala a schválila plán zimní údržby obce na období 2018­2019.

22/2018 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k projektu „Rekonstrukce plotu a ostatní úpravy na hřbitově a pověřuje starostu obce Dodatek č. 1 podepsat.

23/2018 Rada obce Vidče a schvaluje žádost místního mysliveckého spolku o poskytnutí individuální dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění §10a, odst. 3 zákona č. 24/20015 Sb. na rok 2019.

24/2018 Rada obce Vidče schvaluje nabídku na administrativní činnosti od firmy regiozona s.r.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín na podání žádosti o dotaci Stabilizace sesuvu v lokalitě u Fabiánů.

25/2018 Rada obce Vidče schvaluje rozpočtové opatření č. 7 obce Vidče.

Mgr. Pavel Drda starosta obce
Milena Dudová místostarostka obce

Sdílet: