Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výpis z usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 12. 2018

10/2018  Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 2. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Šárka Pavlíčková, pan Vladislav Basel a ověřovatelé zápisu pan Oldřich Bury, Ing. Karel Malík, zapisovatelkou byla určena paní Ivana Matulová.

11/2018  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednací řád Zastupitelstva obce Vidče pro volební období 2018-2022 dle přílohy č.2.

12/2018  Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 10. 2018.

13/2018  Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady obce mezi 1.–2. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.

14/2018  Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění finanční výbor, volí jeho předsedu paní Renátu Fabiánovou a členy finančního výboru Mgr. Miroslava Kadlubiece, pana Víta Mlnaříka a schvaluje náplň práce finančního výboru.

15/2018  Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, kontrolní výbor, volí jeho předsedu Mgr. Petra Kopeckého a členy kontrolního výboru paní Kateřinu Němcovou, Mgr. Pavla Vrtala a schvaluje náplň práce kontrolního výboru.

16/2018  Zastupitelstvo obce Vidče jmenuje do výboru Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou jako zástupce obce Vidče tyto členy: Mgr. Pavla Drdu, pana Oldřicha Buryho a pana Jiřího Vaculína.

17/2018  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje předložený plán inventur za rok 2018 a schvaluje inventarizační komisi ve složení: Renáta Fabiánová (předseda komise), Mgr. Petr Kopecký, Ing. arch. Alice Valčíková (členové komise), pro provedení inventarizace majetku obce Vidče za rok 2018. Podklady připraví účetní obce paní Ivana Matulová.

18/2018  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje paní Milenu Dudovou jako určeného zastupitele pro územní plánování pro volební období 2018–2022.

19/2018  Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO sestavený k 31. 10. 2018 bez připomínek.

20/2018  Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č.6  rozpočtu obce za rok 2018 dle přílohy č.3. 

21/2018  Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první měsíce roku 2019. Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 bude obec hospodařit podle rozpočtu roku 2018 po jeho změnách. 

22/2018  Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce dle přílohy č. 4. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode  dne zvolení do příslušné funkce.

23/2018  Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a vzalo na vědomí programové prohlášení rady obce na volební období 2018-2022.

24/2018  Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán práce zastupitelstva obce na rok 2019.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce                 Milena Dudová, místostarostka obce

Sdílet: