Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení č. 1/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 21. 11. 2018

1/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.

2/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 57 ze schůze rady dne 11. 10. 2018. Nová smlouva na svoz komunálního odpadu se zpracovává, ostatní úkoly byly splněny.

3/2018 Rada obce Vidče schvaluje Jednací řád rady obce na nadcházející volební období.

4/2018 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřizuje tyto komise rady: komisi pro školství, mládež a sport (SPV), komisi kulturní a komisi stavební. Zároveň jmenovala předsedy komisí.

5/2018 Rada obce Vidče schvaluje Programové prohlášení rady obce.

6/2018 Rada obce Vidče zamítá žádost o příspěvek na zřízení babyboxu ve Vsetínské nemocnici.

7/2018 Rada obce schvaluje finanční dar na provoz záchranné stanice v Bartošovicích ve výši 3 000,- Kč. Zároveň schvaluje darovací smlouvu na finanční dar a pověřuje starostu obce darovací smlouvu podepsat.

8/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Vidče a paní V.P., Valašská Bystřice 302 na vodovodní přípojku pitné vody na pozemku parc. č. 1490/3 ost. plocha, ost. komunikace a pověřuje starostu obce smlouvu o právu provést stavbu podepsat.

9/2018 Rada obce Vidče schvaluje Žádost Českého svazu včelařů z.s., ZO Vidče + Rožnov p.R. o poskytnutí individuální dotace a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

10/2018 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce MŠ ve Vidči vyhodnocenou dle Zásad pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací – škol a školských zařízení zřizovaných obcí Vidče.

11/2018 Rada obce Vidče schválila nákup 60 židlí do kulturního domu.

12/2018 Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-802199 Vidče, p.č. 470/6, Švajda, NNK s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2 Ostrava – Přívoz na „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2849/1 a 470/8 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

Mgr. Pavel Drda starosta obce
Milena Dudová místostarostka obce

Sdílet: